UYGARLIK

UYGARLIK

Bir milletin, bir toplumun fikir ve sanat yönünden eriştiği maddî ve manevî varlıkların tümü, medeniyet…

Televizyon dalgalarını bir kıtadan ötekine aktarmak için suni uydulardan yararlanılmaktadır (solda). Uzaydaki gezegenlerin de uyduları vardır. Dünya güneyin, ay da dünyanın uyduludur.

Jranyum, radyoaktif elementlerin şeklidir. Çevresine ışınım veren u- yum değişime uğrar. İonyum, rad- n, polonyum gibi elementler, uran- nun dönüşüme uğramış şekilleridir, elementlerin de zamanla nükleer rji sarfederek değişime uğraması ucunda kurşun ortaya çıkar. Bilim mlarının yaptığı hesaplamalara gö- uranyum elementinin kurşuna dö- ımesi İçin 4,5 milyon yıl geçmesi ekmektedir. 1 gram uranyumun ‘şun haline gelmesi süresince açığa ardığı enerji 4 milyar kaloriyi bul- ktadır. Bu enerji 500 ton taşkömü- ı yanması sırasında ortaya çıkan e- jiye eşittir. Değişik yöntemlerle 1 uranyumun enerjisi bir anda dı- ı çıkartılabildiğinde ortaya çok yük- ısı çıkmaktadır. Atom bombası ve er nükleer silahlar bu hesaplama- üstüne kurulmuşlardır. Nükleer si- lar radyoaktif elementlerin enerji- in çok kısa zamanda açığa çı­kılmasını sağlayan cihazlardır.

KUMRU

Jskumrugiller sınıfının tipik balığı n uskumru, eti lezzetli bir balıktır. umru balığı, ekim-nisan ayları a ında avlanır. Nisan sonrasında us- mru yumurtlamaya başladığı için za- tır. Bu dönemde uskumruya çiroz lir. Çirozlar yağsız oldukları için rutulmaya elverişli balıklardır. Ağutos ayı ile birlikte yağlanmaya baş­lığı için kurutulmaz.

UskumnB, Türkiye’de en çok Kara- ıiz, Marmara Denizi ve boğazlarda anır. Sonbaharda sıcak denizlere mek için göç eden uskumru süeri boğazın Karadeniz ve Marmara klarında avlandığı gibi, Marmara nizi ve Çanakkale Boğazı’nda da avır. Uskumru balığı yaza doğru ye­len Karadeniz’e geçmeye başlar, ımurtalarını Marmara Denizi’ne ve ğazlara bırakır. Uskumru balıkiarı- ı bu akını İstanbul ve çevresinde kumru avcılığını geliştirmiştir.

Uskumru balığının ızgarası,- tavası dolması yapılır. (Bk. Balık)

UYDU

Uzaydaki bütün cisimlerin belli bir çekim gücü vardır. Büyük uzay ci­simlerinin çekim güçleri küçük uzay cisimlerinden daha çoktur. Bu neden­le kendilerinden küçük uzay cisimle­ri bunların çekimine kapılır ve yö­rüngesi çevresinde dönmeye başlar. Bu cisimlere uydu denk.

Sözgelişi ay dünyanın uydusudur. Diğer gezegenlerin de uyduları vardır. Unlü astronomi bilgini Kepler, dünya­nın ve diğer gezegenlerin güneşin uy­dusu olduğunu söylemiştir. Kepler’e göre uydular, çekimine girdikleri ci­simlerin çevresinde elips daireler çi­zerek dönerler.

Bunlar doğal uydulardır. Güneş sis­temindeki cisimlerin hareketleri sonu­cunda bulundukları yere gelmişlerdir.

Suni uydu : İnsanlar tarafından ya­pılıp uzaya atılan ve aynı yasalara göre dünyanın çevresinde dönen uy­dulardır. Bunlar haberleşme ve diğer amaçlar için uzaya fırlatılmış araçlar­dır. Bu uyduların değişik işlevleri var­dır. Televizyon haberleşmesi, telefon haberleşmesi, radyo yayınları için u- zaya birçok uydu fırlatılmıştır. Bun­ların içinde askerî amaçlar İçin fır­latılmış olanlar da vardır.

NSANLARIN varoluşlarından günü­müze kadar biriktirdikleri, maddî, manevî, teknik, kültürel ve diğer değerlerin tümü.

İnsanların diğer canlılardan ayrı­lan en önemli yanı, alet yapabilme ve kullanabilme özelliğidir. İnsanların bu özellikleri doğaya ve doğadaki di­ğer canlılara üstünlük kurma imkân­larını sağlamıştır.

İnsanların doğaya ve doğadaki di­ğer canlılara üstünlük sağlamasına yardımcı olan her türlü araç, alet ve değer, insanların yarattığı uygarlığın parçasıdır.

Uygarlık, medeniyet sözcüğüne öne­rilmiş karşılıktır. Medeniyet sözcüğü yerleşik, şehirli anlamına gelir. Avru­pa dillerinde medeniyet sözcüğünün karşılığı «civilization»dur. Civilization da şehirlilik, yerleşiklik, anlamına ge­lir.

Bu tanımlardan çıkarabileceğimiz sonuç, yerleşik toplumların kendileri­ni diğer toplumlardan ayırmak için, kendilerine medeni, ya da uygar de­dikleri, diğer toplumları ise başka kavramlarla

yeni eticaret yasası toplu mail gönderimi

yeni eticaret yasası
1 mayıs 2015 tarihinde yürülüğe giren yeni eticaret yasası ve toplu mail gönderimi ile ilgil madde

Ticarî elektronik ileti gönderme şartı
MADDE 6- (1) Ticarî elektronik iletiler, alıcı-
lara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde; temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticarî elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticarî elektronik iletiler gönderilebilir